Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Maternify: de aanbieder van digitale kraamzorg, gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88793141.

Klant: de kraamzorgaanbieder die digitale kraamzorg afneemt van Maternify, of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die digitale kraamzorg afneemt voor eigen gebruik of voor gebruik door de kraamzorgaanbieder.

Digitale kraamzorg: de door Maternify geleverde digitale diensten ter ondersteuning van de fysieke kraamzorg, bestaande uit voorlichting en instructie via de Maternify app.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vergoeding: de overeengekomen prijs voor de afname van de digitale kraamzorg, die betaald wordt door de klant of de kraamzorgaanbieder van de klant.

Ontbinding: het recht van de klant om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst voor de levering van digitale kraamzorg de overeenkomst te ontbinden, tenzij de digitale kraamzorg al is geleverd.

Kraamzorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die kraamzorg verleent aan de moeder en de pasgeboren baby, zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet. De kraamzorgaanbieder kan de digitale kraamzorg van Maternify afnemen ter ondersteuning van de fysieke kraamzorg die zij verleent, of zij kan de digitale kraamzorg aanbevelen aan haar cliënten (de moeder en/of de partner). In het eerste geval kan de kraamzorgaanbieder de kosten van de digitale kraamzorg betalen namens haar cliënten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze digitale leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van digitale kraamzorg door Maternify B.V. (hierna “Maternify”) aan haar klanten.

2.2 De klant verklaart bij het afnemen van de digitale kraamzorg kennis te hebben genomen van deze digitale leveringsvoorwaarden en deze te accepteren.

Artikel 3. Levering

3.1 Maternify levert de digitale kraamzorg via de Maternify app.

3.2 De klant kan gebruikmaken van de digitale kraamzorg van Maternify via haar kraamzorgaanbieder, mits deze kraamzorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met Maternify. De kosten voor de digitale kraamzorg kunnen door de kraamzorgaanbieder of door de klant zelf worden betaald.

3.3 Maternify zal zich inspannen om de digitale kraamzorg op een juiste wijze te leveren en de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.4 Maternify kan niet garanderen dat de digitale kraamzorg te allen tijde beschikbaar is. Maternify is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van de digitale kraamzorg.

3.5 Maternify en haar medewerkers verschaffen via de Maternify app geen casus-specifieke (zorg)adviezen. De digitale kraamzorg, waaronder voorlichting en instructie die Maternify levert, is slechts algemeen van aard en dient ter ondersteuning van de fysieke kraamzorg.

3.6 De dienstverlening van Maternify kwalificeert niet als een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 van het Burgerlijk Wetboek. Maternify en haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van de digitale informatie en educatie of uit het opvolgen van deze informatie zonder deskundig advies van een medisch professional. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de kraamzorgaanbieder van de klant om in geval van twijfel of zorgvraag deskundig advies in te winnen bij een medisch professional.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de digitale kraamzorg berusten bij Maternify.

4.2 De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de digitale kraamzorg. Het is de klant niet toegestaan om de digitale kraamzorg e openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken dan overeengekomen met Maternify.

Artikel 5. Privacy

5.1 Maternify verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5.2 Maternify zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor het leveren van de digitale kraamzorg en voor zover noodzakelijk voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen.

5.3 Maternify zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Maternify is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de digitale kraamzorg tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Maternify.

6.2 De aansprakelijkheid van Maternify is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Maternify wordt uitgekeerd.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze digitale leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Eventuele geschillen tussen Maternify en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Maternify gevestigd is.

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Maternify behoudt zich het recht voor om deze digitale leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde of aangevulde digitale leveringsvoorwaarden zullen van kracht worden vanaf het moment van publicatie op de website van Maternify.

8.2 Indien enige bepaling van deze digitale leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. Maternify zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.3 Deze digitale leveringsvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website van Maternify en zijn van kracht zolang de klant gebruik maakt van de digitale kraamzorg van Maternify.

Artikel 9. Betaling

9.1  De Beschrukraamzorgaanbieder van de klant dient de overeengekomen vergoeding voor de digitale kraamzorg te voldoen binnen de overeengekomen betalingstermijn.

9.2 Indien de kraamzorgaanbieder van de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Maternify gerechtigd om de levering van de digitale kraamzorg op te schorten totdat de betaling is voldaan.

9.3 Bij niet tijdige betaling is de kraamzorgaanbieder van de klant van rechtswege in verzuim en is Maternify gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.

Artikel 10. Annulering

10.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst voor de levering van digitale kraamzorg binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden, tenzij de digitale kraamzorg al is geleverd.

10.2 Annulering dient elektronisch via de Maternify app te geschieden.

10.3 Indien de klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zal Maternify de betaalde vergoeding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen aan de kraamzorgaanbieder.

Artikel 11. Klachten

11.1 Indien de klant klachten heeft over de digitale kraamzorg, dient hij deze zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan Maternify kenbaar te maken.

11.2 Maternify zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en trachten een passende oplossing te bieden.

Artikel 12. Contactgegevens

12.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten over de digitale kraamzorg kan de klant contact opnemen met Maternify via e-mail op [email protected].

12.2 Maternify is gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88793141.